ទីតាំងមួយទៀតស្ថាបនាដោយហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករាមត្រូវបានបំផ្លាញរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានច្រានចោល រាល់ការចេញផ្សាយរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិ និងអ្នកស្រាវជ្រាវ …

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *